0615V, 2015
acrylic on paper
30 x 22-1/2”
2512VH
acrylic on styrene
30 x 22-1/2”
0515V, 2015
acrylic on paper
30 x 22-1/2”
1514V
acrylic on paper
30 x 22-1/2”
1314V
acrylic on paper
30 x 22-1/2”
1414V
acrylic on paper
30 x 22-1/2”
1515V
acrylic on paper
30 x 22-1/2”
0215V
acrylic on paper
30 x 22-1/2”
1415V
acrylic on paper
30 x 22-1/2”
1714V
acrylic on paper
30 x 22-1/2”
1814V
acrylic on paper
30 x 22-1/2”
1614V
acrylic on paper
30 x 22-1/2”
 
 

 

 

 

 

5908H
acrylic on paper
25 x 41”
4808H
acrylic on paper
26 x 41”
6404H
acrylic on paper
15 x 43”
 
1708V
acrylic on paper
21-1/2 x 16-1/2”
 
1908V
acrylic on paper
21-1/2 x 16-1/2”

 

LORA SCHLESINGER GALLERY 2525 MICHIGAN AVE #B5b SANTA MONICA, CA (310) 828-1133